A Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna tervei, 80 éves története és távlatai a svábhegyi Szent Anna-réten

Natália nővér az Oltáriszentség előtt térdelt. 1944-et írtak akkor. Miközben ott térdelt, a felhőben megjelent a Szűzanya, mint királynő. Kimondhatatlan szomorúsággal nézett végig az országon. Szótlan maradt és továbbment. Amilyen mértékben távolodott, olyan mértékben  nyomult előre az ellenség. A nővér megrettenve, az egész ország nevében kiáltotta utána: ..."Anyánk, Édesanyánk! Maradj velünk, mert ha Te elhagysz minket, veszve vagyunk." A Szűzanya visszatekintett és azt mondta: "Nem, még nem maradhatok veletek. A helyem még nem készül. Ezért visszatérek Fiamhoz a nektek megígért kegyelmekkel. De ismét eljövök, ha a helyem elkészül."

A hely, melyet az Úr Jézus Világ Győzelmes Királynője számára kiválasztott, a SVÁBHEGYI SZENT ANNA-RÉT BUDÁN, mely Szűz Mária édesanyjának nevét viseli. A kápolna felépítését az 1940-es évek óta kéri a XX. század egyik legnagyobb magyarországi misztikusán, Mária Natália nővéren (1901-1992) keresztül, hogy kibontakozhasson a magyarság engesztelő küldetése, s a kegyelmek kiesdésével béke köszönthessen a világra. Bár a küldetés felelősségteljes, a kápolna azóta sem épült fel, sőt mi több, a hely elég viszontagságosan készül számára. Ahogy minden építkezést, ezt is lelki építkezésnek kellene megelőznie, "építőkő" azonban még nincs elég. Az 1946 táján megszakadt rendszeres imádság és szentmiseáldozat bemutatása 2012 óta tért vissza a svábhegyi Szent Anna-réten. A magyar nép, a hívők és nemhívők, az egyházi és a polgári vezetés egységéért való imádság most a legfontosabb.

MINDEN HÓNAP ELSŐSZOMBATJÁN a Szent Anna-kápolnánál szabadtéri engesztelő szentmisét mutat be Bocsa József piarista atya. - 13:00 órától Szentségimádás, rózsafüzér ima, gyónási lehetőség - 14:00 órától Szentmise. (Érdemes összecsukható kisszéket hozni, mert ülőhely kevés van.)

Szent Pio atya az 1970-es években így szólt Magyarországról: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmű őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

A stigmatizált kapucinus szerzetes szavai a magyar engesztelésre vonatkoznak, arra, amit Jézus mondott Natália nővérnek, miszerint: 

"Akarom és kívánom, hogy az engesztelés illata, amely a magyar földről az egeken át a Szívemig hatol, az egész világot illatozza be, mert Anyám országa által áldásteljes isteni kezemet feléje emelem, hogy azt bűnbánatában, engesztelésében megáldjam és magamhoz öleljem." 

"Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni"                                                                                                                             Saját fotó, 2022. december 3.

 

"AZON A HELYEN AZ ÉG MEGÉRINTETTE A FÖLDET, ÚGY MINT MEDJUGORJÉBEN, LOURDESBAN ÉS FATIMÁBAN."

Mijo Barada:  “Imádkoztunk azon a helyen ahol Natália nővérnek Jézus azt mondta, hogy templomot kell felépíteni… Azon a helyen az Ég megérintette a földet, úgy mint Medugorjében, Lourdesban és Fatimában. És sajnos ott még nem épült fel, amit Isten akar. De hogy azon a helyen a magyar nép és mások meg fogják-e érinteni a Mennyországot az mindannyiótoktól is függ. Ahhoz, hogy megvalósuljon, szükséges a nép lelki egysége. Ezért imádkozzatok, hogy a nép lelki egységben legyen ugyanúgy, ahogy Medugorjében. Akkor biztosan itt is megvalósul Isten akarata.” (Forrás: https://engesztelok.hu/mijo-barada-az-anna-rerol/)

     

A SVÁBHEGY a kirándulók, pihenni vágyók kedvelt célpontja már a XVII. század óta  /  (1.) Két lány a Normafán 1900 körül (Forrás: fortepan.hu)  /  (2.) Kilátás a János-hegyre és a Hármashatár-hegyre (Saját fotó, 2022. szeptember 3.)

A Hármashatár-hegy és Budapest látványa a Svábhegyről (Saját fotó, 2022. szeptember 3.)

     

A Szent Anna-rétre vezető erdei út (Saját fotók. 2022. ősz)

     

(1.) A Salamin család által 1992-ben emelt kápolna, a lerombolt kápolna helyén (Fotó: hegyvidek.hu)  /  (2.) A Szent Anna-kápolna a Szent Anna-réten, 1941. október 6-án (Forrás: FSZEK Budapest-képarchívum)

          

Archív fotók az Anna-réti Szent Anna-kápolnáról (1.) 1905-ből (Fotó: Balatoni Múzeum) (2.) (Fotó: Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény), (3.) 1931-ből (Forrás: FSZEK Budapest-képarchívum)

     

Elsőszombati Szentségimádás a Szent Anna-kápolnánál a Szent Anna-réten (Saját fotók, 2022. július. 2.)

 

► Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA című könyve Natália nővér születésének 120. (2021) és földi távozásának 30. (2022) évfordulójára készült (INFOTOP 2022). A továbbiakban a szerző engedélyével - könyvére hivatkozva, írásából idézve - állítottam össze egy összefoglaló anyagot az elmúlt 80 év várakozásából. 

A KÖNYV BESZEREZHETŐ a salandras@gmail.com e-mail címen. A szerző a kápolnatörténeten, Natália nővér életútján s a magánkinyilatkoztatásokon túl a Budai-hegyvidék Mária-emlékhelyeit is bemutatja színes fotókkal gazdagon illusztrálva, közel 300 oldal terjedelemben.

 

ÜZENETEK NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL (1940-42) 

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 28-29.

Natália nővér az 1940-es évek elején üzenetet kapott az Égből. A jelenésekben eleinte Szűz Mária, majd Jézus Krisztus szólt a nővérhez. Két nagyobb csoportra lehet osztani ezeket a látomásokat. A látomások egyik csoportja az Egyház belső rendjére, a szerzetesek életére, illetve Natália nővér saját vallásos életére vonatkozott. A másik csoportot azok a látomások alkotják, amelyek a világiak számára is kézzelfoghatóak: Hazánkra, vagy az egész emberiségre vonatkoztak. Ezek az üzenetek tudatták, hogy mit kell tennie a Magyar Egyháznak a magyarok háborús borzalmainak elkerüléséért:

1. Szét kell osztania vagyonát a szegények között (Erre kérdéssel reagáltak. Ha szétosztják az egyházi vagyont, miből tartsák fenn intézményeiket? Jézus válaszolt Natália nővéren keresztül: "Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az istentelenek fogják elvenni tőletek, titeket pedig marhavagonokban visznek el.")

2. Építsék fel az általa kijelölt helyen, a svábhegyi Szent Anna-réten a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát, ahonnan a Szűzanya, mint a Világ Királynője az országra, majd a határokon túlra, az egész világra sugározza kegyelmeit.

3. A férfi és női zárdákban pedig mindig legyenek olyanok, akik éjjel-nappal, felváltva, szentségimádással engesztelnek.

Az üzenetek másik csoportjában többször is szó esett arról, hogy engesztelő mozgalmat kell indítani, illetve, hogy engesztelő kápolnát kell építeni a "Szenthegyen" (Svábhegy, Budapest). Jézus szerint innen, a Szent Anna rétről kell kiindulnia annak az engesztelő mozgalomnak, mely aztán az egész világra kiterjed és békét hoz az emberiségnek.

Az Úr Jézus Natália nővéren keresztül tolmácsolt kéréseit Pataky Mihály így összegezte:

"Az Úr Jézus - Mária Natália nővéren keresztül - a Magyar Egyház második világháború előtti vezetőihez fordult. Ugyanis óhajai által szerette volna a borzalmas világégéstől megmenteni hazánkat. "Amennyiben kívánságaimnak eleget tesztek, úgy Magyarország béke szigete lesz." - ígérte Jézus. Az egyháziaktól azt kérte, hogy osszák fel a birtokokat a szegény nincstelenek között. Foglalkozzanak a kisemmizett nyomor szélén élőkkel. Önként mondjanak le a pompáról és a gazdagságot hordozó fölösleges javakról, mert amennyiben ezt nem teszik, (helyettük) majd mások fogják megtenni. A Magyar Egyháznak két új, engesztelő rendet kellett volna létrehoznia! 1. Férfi-engesztelő rendet, Krisztus Király néven, 2. női-engesztelő rendet, Világ Győzelmes Királynője megnevezéssel.

A világegyház számára pedig az öt elsőszombati Mária-engesztelés gyakorlatát kérte a Szűzanya. (A Szűzanya alázatból kért Szeplőtelen Szívének tiszteletére csak öt egymás utáni áldozást, mert nem akarta az elsőpénteki Jézus Szíve tiszteletének kilenc alkalmával "egyenlővé tenni" önmaga tiszteletét.) Természetesen az egész "hadrafogható" hívő magyarság körében is meg kellett volna szervezni az úgymond "össznépi" engesztelést. Nos ennek a mozgalomnak lett volna látható és megvalósuló központja a normafai Engesztelő Kápolna...

Az egyházi vezetők - akkor még - nemigen hittek az egyszerű nővérnek. Az Úr Jézustól jelet kértek! Az Úr Jézus válasza ez volt: - "Ha majd az én Szent Testemet a romok közül szedegetitek össze, az lesz a jel." Úgy is lett. Még a nagy háború elkezdődése és kiteljesedése előtt, hogy-hogy nem, egy magányos kis repülőgép áthaladt a magyar légtéren, és Budapesten egyetlen bombát ledobva (az 1942. szept. 9-10-e közötti éjjelen) háborítatlanul elvonult. Történetesen ez az egy bomba a városmajori templomra esett, ahol a födémet áttörve éppen a tabernákulumot találta. Úgyhogy a romok közül lehetett az Úr Jézus Szent Testét összeszedegetni. Sietve keresték az illetékesek Mária Natáliát, de az Úr Jézus válasza az volt:

- "Az ellenség a határon van, már nincs mit tenni" ... Ekkor látta a nővér látomásában a feketébe öltözött ún. "Gyászoló Szűzanyát", amint az elhagyja hazánkat. Vigasztalásképpen azt üzente a Szűzanya: "Magyarország nem pusztul, hanem tisztul!" Natália nővér a rajta keresztül érkezett üzeneteket naplójában örökítette meg. (http://www.szentjozsefkiado.hu)

Natália nővér: 1942. szeptember - az engesztelő kápolnáról

Az Úr gyakran beszélt az óhajtott engesztelő kápolnáról, hol kérve, hol meg sürgetve, hol meg ígérve. Elszomorította az egyházi személyek makacs ellenállása, az értetlenség, amely nem fogadta be az Ő üzenetét. 1942 szeptemberében, az első bombázás után így szólt hozzám az Üdvözítő: - "Látod lányom, ettől akartam Én megkímélni ezt az országot! Nem akarják felépíteni a Szeplőtelen Édesanyám tiszteletére szentelt kápolnát, s ez az ellenségeskedés Szívem templomát rombolja bennük. Ez adatott jelül nekik."

Natália nővér: 1944-ben - az engesztelő kápolnáról

Amikor 1944-ben egy alkalommal a legszentebb Oltáriszentség előtt imádkoztam, újból megjelent előttem a Világ Királynője.

Arcán kimondhatatlan fájdalom tükröződött, amint országunkat szemlélte. Ruházata fehér volt, bíbor királyi palást hullott alá két válláról. Egész alakját áttetsző, fekete fátyol borította. Fején korona helyett töviskoszorút viselt. Mezítelen lábait is tövisek borították. Lába alatt az eltiport kígyó feje volt látható. Kezét imára kulcsolta, míg szeméből sűrű könnyei hullottak. Két oldalán két méltóságteljes angyal állt, feketébe öltözve mindkettő. Szemüket lesütötték és hangtalanul sírtak; oly magasztos szépséget sugároztak, mint senki földi személy. A Szent Szűz így szólt: - "Az Egyház készítsen Nekem helyet, ahová kegyelmeimmel leszállhatok, hogy onnét szólítsam a bűnösöket megtérésre, s a bűnbánat útjára az egész emberiséget."

Archív fotó: A Városmajor Jézus Szíve plébániatemplom az 1942-es bombatámadás után Forrás: FORTEPAN / Lissák Tivadar

 

 

I. ALAPKŐLETÉTEL (1944.12.08.)

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 47-52.

          

(1.) Felhívás a Nemzeti Újság 1944. szeptember 15-i számából / (2.) Képeslap 1944-ből / (3.) Az 1944-es alapkőletétel helyén 1992-ben elhelyezett emléktábla, melyet idővel vandál kezek ledöntöttek

A kápolna engedélyeztetésének gondjairól a nagyközönség mit sem értesülhetett, így a hívek az alapkő elhelyezésére, a kápolna építésére készültek. A Nemzeti Újság 1944. szeptember 15-i (pénteki) száma felhívással fordult a katolikus hívekhez.

1944. december 8-ára már sikerült meghirdetni a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövének megszentelését. A terveket Hermány Géza építészmérnök készítette - ellenszolgáltatás nélkül -, szívét, lelkét, tudását beleadva. A tervrajzok mindenkinek a tetszését megnyerték, de ekkor már keringtek a bombázó repülőgépek, jött a háború... (...)

Az alapkő-szentelő szentmisét a bíboros-hercegprímás megbízásából a kápolnát építő helyi bizottság elnöke, Molnár László esperes, apát-plébános celebrálta, a szentbeszédet Gologi Lajos jezsuita páter mondta. Mintegy ezer hívő jelenlétében, a szabadtéri oltárnál tartott mise keretében helyezték el az alapkövet a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, 1944. december 8-án. A szovjet csapatok már Vác alatt harcoltak, a szövetséges gépek bombázták a fővárost, bombázó repülőgépek keringtek a Szent Anna-rét fölött a  ceremónia ideje alatt, de az alapkő szentelésére összegyűlt tömeg nem tágított a helyszínről. (...) 

Az 1944-es kápolna a világháború borzalmaira, áldozataira tekintettel az Elesett Hősök Kápolnájának is épült volna, ezért vállaltak a leventék aktív szerepet a kápolna későbbi fenntartásában. A késedelmes engedélyeztetés és a világháború kitörése miatt nem épülhetett fel az engesztelés kápolnája. Natália nővér 1944-es látomásában fájdalmasan emlékezett erre az időre.

Natália nővér: 1944-ben:

"...amikor az Oltáriszentség előtt térdeltem, egy felhőben megjelent a Szűzanya, mint Királynő. Kimondhatatlanul szomorú vonások látszódtak az arcán, amellyel végignézett országunkon... A legmegrendítőbb volt e látványban az, hogy e mélységes bánatában és szomorúságában szótlan maradt... és továbbment... Egyúttal látszott az is, hogy amilyen mértékben távolodott tőlünk, oly mértékben nyomult felénk az ellenség... Erre megrettenve, az egész ország nevében kiáltottam utána: "Anyánk! Édesanyánk! Maradj velünk, mert ha te elhagysz minket, veszve vagyunk!" Eközben a Szűzanya visszatekintett és mondta: "Nem! Még nem maradhatok veletek... A helyem még nincs kész, ezért visszatérek Fiamhoz a nektek megígért kegyelmekkel... De ismét eljövök, ha elkészül a helyem..."

A kápolna építésének elmaradása ellenére a Natália nővér által indított Nagy Magyar Engesztelés tovább folytatódott. Szerte az országban a nehéz helyzetből való kilábalás szinte egyetlen eszközeként hirdették a Világ Királynője segítségének kérését. Mindenütt, a zarándoklatokon, a templomokban énekelték, mint az engesztelés himnuszát a Világ Királyné Asszonyá-t, imádkozták a Világ Királynője rózsafüzért, terjesztették a Natália nővér látomásai alapján készült, egyházilag jóváhagyott képek másolatait, amelyeket Shovy Lajos székesfehérvári püspök hagyott jóvá (A Szív jezsuita lap, 1946.04.10.).

Az első kápolnaépítés sorsa

A Szent Anna-kápolna mellett az 1944.12.08-i (Szeplőtelen Fogantatás ünnepén történt) alapkőletételt követően a szovjet csapatok már karácsony napján, december 25-én megjelentek a Sváb-hegy és a János-hegy közötti hegygerincen, és a leendő Világ Királynője Engesztelő Kápolna tőszomszédságában vonultak a Széchenyi-hegy irányába, és elfoglalták  az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció Széchenyi-hegyen épített tartományházát, hogy ott az apácák zaklatásával lőállást építsenek ki (a szovjet megszállás történetéről részletesen és hitelesen számol be az egykori NAPLÓ). A szovjet csapatok megjelenésével a Svábhegyen heves harcok alakultak ki, főleg a létfontosságú Városkúti-forrás birtoklásáért.

Az alapkő elhelyezésének idejére már 26 m3-nyi nagy értékű, részben már megmunkált faanyagot szállítottak a helyszínre a kápolna fatornácos hajójához, de a szovjet csapatok december 25-i svábhegyi megjelenése után az építkezés helyére eljutni már nem lehetett. A golyó- és aknazápor, a menekülő német és az őket üldöző szovjet katonák csatatérré tették a zugligeti, svábhegyi, János-hegyi erdőséget. A faanyag az ostrom alatt teljesen eltűnt, s a kápolnára összegyűjtött mintegy 57.000 pengő adományt az Építtető Bizottság a pálosok kezelésében lévő 90 hektoliter tokaji borba fektette, de a frontátvonulás során az is elveszett.

Mielőtt az első (1944-es) kápolna történetét elhagynánk, érdemes még kitérni annak vizsgálatára, hogy hol helyezhették el az alapkövet és hol építhették meg 1944-ben a kápolna alapjait. A kápolna egykori tervezőjével, Hermány Gézával 1992-ben a Szent Anna-réten helyszíni bejárást tartottunk, de az idős tervező már nem tudta megmutatni, hogy hol történt 1944-ben az alapkő-elhelyezés. Butella János azonban - aki végigkövette Natália nővér élettörténetét és az engesztelő kápolna több évtizedes sorsát - az 1990-es évek derekán Gologi (Máriás) Lajossal, az 1944-es alapkőletétel miséjén szentbeszédet mondó jezsuita atyával kiment a Szent Anna kápolnához, ahol Gologi atya megmutatta Butella Jánosnak az alapkő elhelyezésének helyét: A Szent Anna kápolna mellett ma is megtalálható betonalapok melletti mélyedést. Ezek a betonalapok tehát az 1944-es kápolnához készültek.

Az 1944-es alapkőletétel után Budapest ostroma során a kápolnaépítés reménye egy időre elszállt. A zugligeti Szent Család lelkészség 1945 ás 1946 nyarán még szentmiséket szervezett a Szent Anna kápolnában (a kápolna mellett). Ezek a szentmisék, valamint az egyéb ájtatosságok és zarándoklatok a tervezett engesztelő kápolna helyszínén a Világ Királynőjének engesztelésére szolgáltak.

 

 

II. A MÁSODIK KÁPOLNA ALAPKŐLETÉTELE (1947.09.25.)

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 58-59., p. 66-67., p. 74-76., p. 80.

               

Hermány Géza építészmérnök II. kápolnaterve Mindszenty József hercegprímás áldásával és kézjegyével ellátva 

A második világháború végeztével, a szovjet megszállást követően új világ következett, ami nem kedvezett az engesztelő kápolna megépítésének. Ugyanakkor a katolikus egyház életében is nagy változás következett be: Serédi Justinián bíborost az Úr egyik pillanatról a másikra magához szólította (1945.03.29. - Mindszenty József születésnapján), majd XII. Pius pápa 1945.08.16-án kinevezte Mindszenty József veszprémi püspököt esztergomi érsekké. Mindszenty hercegprímásnak köszönhetően a kommunista diktatúra kezdetén újraéledt a Kisegítő Kápolna Egyesület Svábhegyi Helyi Bizottsága - csak hát a Svábhegyet Szabadsághegyre nevezték át, a bizottság nevét részben megváltoztatták: Kisegítő Kápolna Egyesület Szabadsághegyi Helyi Bizottságá-ra. (...)

A Bizottság újraindulásával új kápolnaterv is készült. Hermány Géza építészmérnöknek igen sok munkája feküdt az első tervrajzok elkészítésében, mégis, mint ahogy az 1990-es években visszaemlékezett, "keresztényi alázatosságból félretette azokat és újakat készített annak a leírásnak alapján, amit Siska atya Natália nővértől hozott. Mindszenty atya csak ebben az esetben volt hajlandó jóváhagyását adni a tervrajzokra." Az építészmérnök szerint Natália nővér "analfabéta" volt a műszaki dolgokhoz, az újabb kápolnaterv készítéséhez mégis követte azt, amit tőle Siska István Árpád jezsuita juttatott el hozzá. Mindszenty bíboros Siska Árpád jezsuita atyával és Hermány Géza építészmérnökkel még a Szent Anna-rétre is kiment, hogy a helyszínt megtekintsék és az engesztelő kápolnával kapcsolatos helyszínt pontosítsák.

Hermány Géza tervrajzait Mindszenty bíboros, hercegprímás a budai rezidenciáján 1946. január 25-én az Egyesület tagjainak jelenlétében ellátta kézjegyével, áldás mellett a kápolna képe alá ezt írta: "A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom."

Már majd két esztendő telt el, hogy véget értek a II. világháború borzalmai, s helyére lépett a szovjet megszállás borzalma, amikor eljött az ideje, hogy Mindszenty József hercegprímás bíboros vezette Püspöki Kar 1946 karácsonyán körlevéllel ("szózattal") forduljon a katolikus hívekhez. A püspöki körlevél ébresztő jajkiáltás volt a magyarokhoz, minden szavában az emberekhez szólt, és szól a harmadik évezred évtizedének lelki háborújában szenvedőknek is. (...)

Az 1946-os karácsonyi megrázó körlevél a harmadik évezred hívőinek is szól:  

► https://www.vilagkiralynoje.hu/files/a_magyar_katolikus_puspoki_kar_1946...

(...) A lélek háború utáni felszabadulása - úgy tűnt - nagy lendületet adott a lelki megújulásra, s egyben az engesztelő mozgalom fellendülésének. Mindennek mozgatója Mindszenty József bíboros hercegprímás lett. 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának, mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül 1947. augusztus 15-én hirdette meg a Boldogasszony Évét (1947.08.15. - 1948.12.08.), amit ünnepélyesen nyitott meg Esztergomban. A szentmisén a következő ígéret hangzott el: "Október 8-át, MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK ÜNNEPÉT MAJD NYILVÁNOS ÜNNEPPÉ TESSZÜK, vasárnapként, magunkra vállalt szentmisével és munkaszünettel üljük meg, ha a nagyasszony ezer éven át mindenkor tapasztalt nagy hatalmával és édesanyai szeretetével átsegít minket a gyászba borult egek, a háborgó tengerek viharán, vészin át." (...)

Az 1947-es esztendő kiemelkedő volt a lelki megújulásban. Máriapócsra 200 ezer hívő zarándokolt, 1947.09.14-én 100 ezer hívő férfi zarándokolt Mindszenty József bíboros, hercegprímás vezetésével a Városmajori Jézus Szíve plébániatemplomtól Máriaremetére, a Szent Jobb körmeneten mintegy egymillió hívő vett részt.

Az 1947. augusztus 15-én indult Boldogasszony Évének kiemelkedő eseménye volt 1947. szeptember 25-én - a Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepéhez (szeptember 24.) kapcsolódva - a Svábhegyi (Szabadsághegyi) Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapövének elhelyezése, amelyet Mindszenty József bíboros, hercegprímás celebrált. Mindszenty József újévi szózatában a Boldogasszony Évében, Esztergomban, 1948. január 1-jén így szólt:

"Észbontóan fájó gondolat volna, ha az ősi Máriás magyar földről a hit, remény és szeretet megfogyatkozásával az Isten Anyját száműznők vagy száműzni engednők és Szent István történelmi érvényű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők. E kapcsolat felbontása népi öngyilkosság volna. Ez volna a végső haláltánc és a nemzethalál, az örvény, amelyből nem volna menekvés, kiemelkedés. Felelőssé teszek minden magyart, elsősorban a katolikusokat a nemzet eme biztos horgonyáért és a hozzá való görcsös ragaszkodásért, hogy A MÚLT ÉVI NYILVÁNOS ÉS ÜNNEPÉLYES ELKÖTELEZETTSÉGEINK nem lesznek csak mérő jószándék, vízre írt betű, érett fejjel is csacska gyerekbeszéd..."

Mindszenty 1948. december 26-i letartóztatása után a kápolnaépítés ügye nem haladt tovább. Még mindig nem készülhetett el a "hely" a Szűzanyának. Tombolt a kommunisták dühe, gyűlölete. Még a kis Szent Anna kápolnát is lerombolták, nemcsak a Regnum Marianum templomot a Damjanich utca végénél.

Sajnos a második kápolnaterv sem valósulhatott meg. Az 1990-es rendszerváltás után kísérletet tettek arra, hogy felkutassák, hol helyezhették el a második kápolna (templom) alapkövét. Ám hiába hívták ki a helyszínre a kápolnák tervezőjét, Hermány Gézát, az 1947-es alapkőletétel helyét nem sikerült meghatározni.

A harmadik évezred második évtizedében (2013-ban) a Szent Anna kápolna melletti beton "szegélykövek"-nél és a kápolnától északnyugatra található, kör alakban telepített hat juharfával határolt területen talajradaros vizsgálattal keresték a korábbi esetleges építési maradványokat vagy az alapkőletétel nyomait. (...)

Natália nővér életében sohasem beszélt személyesen Mindszenty József bíborossal. (...) Mindszenty bíboros komoly bizottsággal vizsgáltatta ki Mária natália nővér (Kovacsics Mária) ügyét, magánkinyilatkoztatásait, és másfél éves vizsgálat után - 1948-ban - a sokat szenvedett nővért a hiteles dokumentumok szerint rehabilitálta. A bíboros dr. Szabó Imre esperes-plébánoson keresztül Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt arra kérte, hogy vállalja el a felügyeletet Natália nővér és az ő ügye felett, ezzel a püspök gondjaira bízva a nővért és a tervezett engesztelő rendet.

Natália nővér: Mindszenty József bíboros és Natália nővér... 

"Személyesen sohasem találkoztam a bíboros úrral, de üzeneteim eljutottak hozzá, amelyekre részint üzenetekkel, részint levélben válaszolt. Azt a levelet, amelyben közli velem, hogy ő rám bízza, hogy letartóztatása után is szüntelenül élesszem a rendalapítás gondolatát, Drahos János érseki helynök által juttatta el hozzám. Drahos János az alsó-krisztinavárosi templomban fogadott, s átadta a bíboros úr levelét, majd közölte, hogy a levelet - a bíboros úr utasításának megfelelően - elolvasása után el kell égetni. Így is történt."

A Boldogasszony Évében (Mária-év, amely 1947. augusztus 15-től 1948. december 8-ig tartott) Mindszenty bíboros életre hívta azt a Világ Királynője Engesztelő Leányai ("Hercegprímás Leányai") klauzúrás női szemlélődő szerzetesrendet - amelyet Shvoy Lajos székesfehérvári püspök felterjesztése alapján a Magyar Püspöki Kar 1948.11.03-án hagyott jóvá-, a rend szervezésével és vezetésével pedig Natália nővért bízta meg. A megbízatást Natália nővérrel dr. Szabó Imre krisztinavárosi plébános közölte. A nővér zokogva tiltakozott a megbízatás ellen, csak tag szeretett volna lenni a rendben. Minden pillanatot sajnált, amit nem Jézussal tölthetett. Az engedelmességi fogadalmára kellett a plébánosnak figyelmeztetnie, hogy ne utasítsa vissza a megbízatást. Így lett Natália nővér a rend első generál főnöknője, első helyettese pedig az új rendben Kovács Ilona Margit nővér (1901-1979) - a korábbi angolkisasszony - lett.

A hercegprímás kérte Shovy Lajos székesfehérvári püspököt, hogy letelepedési helyet biztosítson egyházmegyéjében, Alsószentivánon Natália nővér és a vele tartó nővérek részére. ... Natália nővér 1948-ban tíz társával kezdte el Alsószentivánon az újonnan alapított rend életét. A szerzetesnők ruhája Natáliának a Világ Győzelmes Királynőjével kapcsolatos látomásai alapján krémfehér színű volt püspöklila övvel. (...)

A szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása után Natália nővérnek lakhely után kellett néznie. Először Pestszentlőrincen élt két nővértársával. A természetéből kifolyólag visszahúzódó nővérnek egyre nehezebb lett az élete, egyre többet kellett civil emberekkel találkoznia, amit minden igyekezete ellenére sem sikerült elkerülnie. Később Pestszentimrére került, a Kun utcai kórház lelkészének házában lakott. 

 

 

III. "IDEIGLENES" ENGESZTELŐ KÁPOLNA: REGŐCZI ATYA "MAGYAROK ENGESZTELŐ KÁPOLNÁJA"

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 82., p. 88-93.

          

(1.) A Galgóczy utcai telek (Forrás: hegylakomagazin.hu) / (2-3.) A Kútvölgyi Boldogasszony-kápolna (Forrás: esztergomi-ersekseg.hu)

               

(1.) Regőczi István atya, az "Isten Vándora" / (2.) A tabernákulum és a kegykép (fotó: Thaler Tamás) / (3-4.) A kápolna szentélye és Regőczi István atya sírja a kápolna kertjében (Saját fotók 2022.)

Natália nővér (1901-1992) és Regőczi István atya (1915-2013) mindketten példamutatóan tisztelték a Szűzanyát. Regőczi atya Natália nővér gyóntatója is volt. Egész életükön keresztül azon munkálkodtak, hogy Magyarországon felépülhessen a Szűzanya engesztelő kápolnája. Regőczi atya később épített egy "ideiglenes" engesztelő kápolnát Kútvölgyben, ennek története kapcsolódik a magyarországi engeszteléshez. (...)

Amikor Regőczi atya a börtönből kiszabadult, sikerült felépítenie a Kútvölgyi Boldogasszony kápolnáját, amely 1970. október 11-re készült el. Ám nem sokáig örülhetett a kis imahelyének, mert 1971.11.07-én börtönbe kellett mennie. A börtönből 1972.11.27-én szabadult, s mindjárt a Kútvölgyi Boldogasszony kápolnájához ment "haza". S már tervezte a kápolna bővítését...

Regőczi István: Az engesztelő kápolnárólMindig büszke voltam arra, hogy hazám a Szűzanya öröksége. Első szent királyunk, István fia, Szent Imre herceg halála után neki ajánlotta az országot, így azután - hazatérve Belgiumból - külön örömmel töltött el, amikor hallottam Mária Natália magdolnanővér magánykinyilatkoztatásairól, melyek szerint a világméretű engesztelési mozgalomnak Magyarországról kell kiindulnia és elterjednie. Hallottam, hogy a Szűzanya egy helyet kér, egy kápolnát, ahol kegyelmeit különösképpen kiárasztva megtérésre hívja az egész világot. Szívvel-lélekkel magamévá tettem a gondolatot...

A bővített kápolna kapcsán Regőczi atya úgy gondolta, - a Szent Anna-réti Világ Királynője Engesztelő Kápolna építésének elmaradása ("elhúzódása") miatt -, hogy a Kútvölgyi Boldogasszony kápolnája ideiglenesen betölthetné az engesztelő kápolna szerepét. Személyesen fel is kereste Natália nővért Öregcsertőn (1986-ban), Csorba Benedek atya plébániáján, ahol akkor élt, hogy hozzájárulását kaphassa ehhez.

E látogatás történetét az atyát elkísérő Pataky Mihály mesélte el. /Részlet/

"A két szentéletű ember találkozása nagyon egyszerű, nagyon szívet-lelket melengető, és végtelenül természetes volt.  Kölcsönös és alázatos tisztelettel örültek egymásnak... Regőczi atya, aki az Isten vándora, szokott egyszerű és keresetlen szavaival megkérdezte: -  A Szűzanya elfogadná-e a Kútvölgyi kápolnát Engesztelő kápolnájának? - A Szűzanya válasza, Mária Natália nővéren keresztül: -IGEN - volt. Szűzanyánk, Mária IGEN-jére, Magyarországon, bár időben eltolódva (úgy ötven-hatvan évvel), eredeti helyétől kissé távolabb áthelyezve, a megfelelő méretű kőtemplom helyett, csupán néhány négyzetméternyi kis fogadalmi kápolna formájában ugyan (ami fatoldalékkal bűvült), de végülis megvalósult az engesztelés nagy művének első kiinduló láncszeme, vagy a rózsafüzér kezdő keresztje: a Kútvölgyi Engesztelő Kápolna. - A Szűzanya egyetlen kérése az volt, hogy a szentély közelében legyen kifüggesztve a korábbról már ismert "Világ Győzedelmes Királynője" kegykép. Kiigazítás: ... Máskor, más ügyben jártam Mária Natália nővérünknél. Egy alkalomal azzal fogadott, hogy bizony nehezményezi a Szűzanya, ha az Ő kápolnáját kicsinek mondjuk, mert az nem kicsi, hiszen szentélyében elfér az egész Mennyei Udvar minden lakójával, összes angyalával együtt..."

Regőczi István atya "Az Isten vándora" című könyvében maga is beszámolt Natália nővérrel való találkozásáról. /Ebből csak az 1987-es találkozást idézem/

"Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe aztán megint örömet, meglepetést hozott. Csütörtökre esett, engesztelő imaóra volt a hívekkel zsúfolt kápolnában. Egyszer csak Mária Natália nővér lépett be (Csorba) Benedek atya kíséretében. Letérdelt az Oltáriszentség előtt, ahová elzarándokolt e fülledt melegben, hogy ott áldhassa az Urat, ahol lélkben, mint mondja, együtt van vele, az engesztelő kápolnában. Azt hiszem, minden jelenlévő velünk együtt a meghatottság könnyeit törölgette. Kútvölgyi Édesanyánk gyönyörű ajándéka volt valamennyiünknek ez a látogatás. 1987 Pünkösdjén nyitotta meg a Mária-évet Őszentsége, II. János Pál pápa."

Regőczi atya - Natália nővéren keresztül - megkapta a Szűzanyától a "hozzájárulást", hogy a Kútvölgyi kápolnája "ideiglenesen" a Nagy Magyar Engesztelés Kútvölgyi Engesztelő Kápolnája (Magyarság Engsztelő Kápolnája) lehessen. Egy 1988-ban készített filmfelvétel megmaradt részei hűen emlékeztetnek Natália nővér és Regőczi atya szeretetteljes kapcsolatára. ... A videofelvételt érdemes meghallgatni, megtalálható az interneten, amely feledteti a nővér olykor a magyar helyesírás szabályait figyelmen kívül hagyó mondatait, csupán a Szűzanya iránti mérhetetlen szeretete sugárzik kettejük beszélgetéséből. (https://www.youtube.com/watch?v=3huLibfR0_w&t=1s

Bár Natália nővéren keresztül a Szűzanya hozzájárult ahhoz, hogy Regőczi atya kápolnája legyen "ideiglenesen" az engesztelés kápolnája, élete során fel-felsajlott a fájdalma, hogy a Szent Anna-réti Világ Királynője Kápolna nem épült fel, és félt attól, hogy a Kútvölgyi Magyarság Engesztelő Kápolnája a Szent Anna-réti helyett épült fel. Egy alkalommal valaki azt mondta Natália nővérnek, hogy a Kútvölgyi kápolna helyettesíti majd a Szűzanya által kért engesztelő kápolnát. Ekkor Jézus így szólt Natália nővérhez látomásában:

"Ne búsulj! Amit mondtam, megmondtam, a kápolna a Normafánál épül fel. Ez a kápolna nem akármilyen, helyettesíthető kápolna lesz. Ez a Szűzanya Világ Királynői székhelye lesz, ami nem a magyaroknak, hanem a Szűzanyának készül annak az országnak a földjén, amelyik az ő tulajdona. Jézus el fogja érni, hogy az általa tervezett kápolna ott és olyan formában épüljön fel, ahogyan azt ő eltervezte Szeplőtelen Édesanyjának a tiszteletére, kitüntetésére. Ebből a kápolnából kegyelmek áradata indul majd az egész világra." (Világ Győzelmes Királynőjének képe a Kútvölgyi Boldogasszony kápolnában. Saját fotó, 2022.)

 

IV. A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN (1992-től)

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 116 - 119.

A Szent Anna-réttel kapcsolatos események a rendszerváltás után (1992-től)

Natália nővér távozása után (1992. április 27) már az Úr mellől segítette a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna még mindig húzódó ügyét. Az 1991-ben Ausztráliából hazatért Endrey Antal lapjában, a Nemzeti Újságban juthatott a hívek tudomására számos fontos tudnivaló a múltból és a jelenből a nagyjelentőségű, ország-világ sorsával összefüggő Világ Királynője nagy engesztelő mozgalommal, a kápolnával és a Natália nővér által szervezett szerzetesrenddel kapcsolatban.

A Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület megalakulásával (1992.04.08.) - úgy tűnt, hogy lendületet kaphat a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő kápolna építésének ügye: márvány emléktábla került a Szent Anna kápolna melletti 1944-es betonalapokhoz. Lendületet kapott a kápolna építéselőkészítése is (...).

A hivatalos helyszíni bejárások után megérkezett a Vízművek, a Csatornázási és az Elektromos Művek hozzájárulása az építkezésekhez (a Szent Anna kápolna mellett egy közhasznú nyomós vízcsap már régóta üzemelt, és a Jánoshegyi út melletti NSI /Népstadion Sport Innézményei/ edzőtáborának szennyvízlevezetése éppen a kápolna mellett vezetett). Az Egyesület az 1947-es engesztelő kápolna megépítését tűzte ki célul. Míg az 1944-es kápolnaterv még csak egy kis (238 m2-es), zárható szentélyű, de fedett, teljesen nyitott hajójú kápolnát javasolt, addig az 1947-es kápolna (templom) terve már sokkal nagyobb (320 nm2-es) építményt mutatott. Úgy tűnt, hogy ahogyan nőtt az emberi "gonoszság" a háború után, úgy nőtt az építendő Engesztelő kápolna mérete is - a majd fél évszázados kommunista uralom a nagyobb kápolna építését indokolta.

Az Egyesület a kápolna helyéül - a korábbi, az 1944-es és 1947-es helyszínektől eltérő - új helyszínt jelölt ki a Szent Anna-rét keleti részén: kelet felé tekintő ("keletelt") szentéllyel (ezt a helyszínt e könyv szerzője történelmi alapon ellenezte). Az új helyszín megjelölésére az Egyesület egy fakeresztet állított a szent Anna-rét keleti felébe, a rét gyermek sí- és szánkópályájának közepére. Az új hely kijelölését az Egyesület azzal indokolta, hogy a Normafától érkezve kitűnő rálátás lenne a kápolnára. Az új helyszínt - az erdészet közreműködésével - karókkal ki is jelölték.

Az új helyszín kijelölése azonban sokakban ellenérzést váltott ki. A helyszínt majd egy évszázad óta kedvelt sí- és szánkózóhelyként tartották számon, elsősorban a gyermekek és kezdő sízők számára. A tervezett kápolna és a felállított fakereszt éppen a lejtő alján lévő megérkezést akadályozta. Nem volt hát véletlen, hogy a zugligeti hívők is panaszkodtak Kozma Imre plébános atyánál, hogy a fakereszt életveszélyes az ott sportoló gyermekek és felnőttek számára. És nem csak a hívők ágáltak a keresztállítás ellen. A felháborodásnak alig néhány évvel később megfogható következménye is lett: a keresztet ismeretlen kezek letörték, amely vandál cselekedetet az időjárás is segítette, a kereszt közepe táján lévő ragasztott toldás a szabadég alatt meggyengült. A kereszt helyén egy ideig csak egy facsonk éktelenkedett, ami a rongáló cselekedeten túl arra is emlékeztetett, hogy nem volt átgondolt a kápolna új helyszínének és a kereszt helyszínének megválasztása. Egy lelkes hívő, dr. Tarr Ferenc vállalkozott is arra, hogy újra felállítja a keresztet - most már erősebb konstrukcióban. E könyv szerzőjétől (mint a Budapest- Zugligeti Egyesület elnökétől) "engedélyt is kért" az új kereszt felállítására. (A keresztet Kozma Imre atya, a Zugligeti Szentcsalád templom akkori plébánsa szentelte meg...) Az új kereszt előtt a korábbi facsonk is megmaradt mementóként.

Sajnos a kereszt továbbra is veszélyes helyen van a téli sportolók - elsősorban a gyermekek - számára, a harmadik évezredben a Normafa Park Kft. télen élénk színű védőpárnákat helyez ki a balesetek megelőzésére.

Ám ahogyan erősödött az engesztelő mozgalom, és nőtt az igény az Engesztelő Kápolna megépítésére, úgy nőtt az ellenzők száma is. A Szent Anna-rét gyakori látogatói lettek liberális, a zöld "környezetet védő" politikusok, országgyűlési képviselők, s a természeti környezet védelmére - no meg különleges lepkefajok élőhelyére hivatkozva - ellenezték, ellencsatározások helyszínévé vált, s ahelyett, hogy a békesség, imádság helyévé vált volna a Szent Anna-rét, a feszültség fészkelte be magát oda.

 

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom és Alapítvány (2012-2022) - (Forrás: Salamin A. p. 119.)

(...) A Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület megalakulása (1992.04.08.) után két évtizeddel, 2012-ben ismét új lendületet kapott a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna építésének és a hozzá kapcsolódó engesztelő mozgalomnak az ügye. Létrejött a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány (vezetője: Mészáros Domonkos atya lett) és a hozzá kapcsolódó Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom is (Egyesület - elnöke: Köteles László, Komlóska község polgármestere, titkára: Balázs Attila lett). Az új Mozgalom feladatul tűzte ki, hogy Natália nővér és Mindszenty bíboros szellemi örökségét továbbvigye. A Mozgalom megindulásával (újraindulásával) ismételten felcsillant a remény, hogy végre felépülhet a nemzetünk jövője szempontjából fontos kápolna, az engesztelő mozgalom megerősödik, remélve, hogy a XXI. században már sem az egyházi, sem a világi hatóságok részéről nem lesz ellenvetés a pápai áldással bíró tervek megvalósításával szemben. (...)

A mozgalom megindulásával visszatért az 1946 táján megszakadt rendszeres imádság és szentmiseáldozat bemutatása a Szent Anna kápolnánál: "Minden szombat délutánján, 3 órától engesztelő imádságot, minden hónap elsőszombat délutánján 2 órakor pedig szentmisét tartunk a Normafánál, a Szent Anna-réten található Szent Anna kápolnánál. (...)"

 

Események címszavakban:

- A LOVAS BETYÁR KÖZÖSSÉG ZARÁNDOKLATAI (2010-től)

- ORSZÁGOS ENGESZTELŐ ZARÁNDOKLAT (2012. június 6-16.)

- A VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ MOZGALOM SZÜLETÉSE (2012.11.01.)

- SZOMBATI ENGESZTELŐ IMÁDSÁGOK ÉS ELSŐSZOMBATI SZENTMISÉK (2012-től)

- A TERVEZÉSI FELHÍVÁS (2014.03.14.) ÉS ÚJABB KÁPOLNATERVEK (2014-2015),

- AZ ENGESZTELŐ KÁPOLNA HELYSZÍNÉNEK KIVÁLASZTÁSA (2015.10.03.)

- GYŰJTÉS A KÁPOLNÁRA, ÉPÍTŐKÖVEK A KÁPOLNÁHOZ

- IMALÁNC AZ ENGESZTELŐ KÁPOLNA FELÉPÍTÉSÉÉRT (2016)

- SZENT KORONA SZERTARTÁS A SZENT ANNA-RÉTEN (2017.09.08.)

- PÁLYÁZAT az 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS TISZTELETÉRE (2018-2019)

- ZARÁNDOKLAT A FATIMAI SZŰZANYA-SZOBORRAL A SZENT ANNA-KÁPOLNÁNÁL (2019.05.01.), ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KÖRMENET + LOVAS ZARÁNDOKLAT MÁRIAVÖLGYBŐL A SVÁBHEGYI SZENT ANNA KÁPOLNÁHOZ (2019.04.25 - 2019.05.01.)

- MAGÁNAKCIÓ - EGY ENGESZTELŐ KÁPOLNA NÉGY NAPJA A SZENT ANNA-RÉTEN (2020.04.09. - 202.04.13. - dr Márkus Szilvia)

 

Körmenet a Szent Anna-réten a fatimai Szűzanya szoborral lovas-zarándokok kíséretében - 2019. 05. 01. (Fotó: Chemez Farkas)

Új helyszín kijelölése a kápolna számára. Forrás: https://www.facebook.com/Normafatermeszetesen

 

A Budapest XII. kerület ANNA-RÉTI MISÉZŐ-, EMLÉKHELY nyílt, titkos ötletpályázat végeredménye
 
Rangsorolás nélkül 1.000.000 Ft, azaz egymillió forintos pályadíjban részesültek:
3. számú pályamű, amelynek szerzője: Wéber Építésziroda Kft.
szerzők: Wéber József és Jármai Zsolt
4. számú pályamű, amelynek szerzői Pongor Soma László és Pásztor Bence
23. számű pályamű, amelynek szerzői Szilágyi Norbert és Nagy Mercédesz Erika
 
Rangsorolás nélkül 400.000 Ft, azaz négyszázezer forintos megvételi díjban részesültek:
2. számú pályamű, melynek szerzői: Márkus Péter és Koczka Kristóf
9. számú pályamű, melynek szerzője: Beke-Tóth Szilvia
12. számú pályamű, melynek szerzője: Hayde Réka Zsuzsanna
36. számú pályamű, melynek szerzője: Perényi Stúdió Kft.
szerzők: Perényi Flóra, Andrei Durloi és Perényi Tamás
41. számú pályamű, melynek szerzői: Kruppa Gábor és Furmann-né Horváth Júlia
 
 

              

               

Ötletpályázat. Megszülettek az első tervek az Anna-réti misézőhelyre. Forrás: https://index.hu/urbanista/2019/02/26/anna_ret_normafa_kapolna_mise/

 

ÚJABB KÁPOLNATERVEK: AZ "ANNA-RÉTI KÁPOLNA" (2020-2022)

Forrás: Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. p. 195, p. 197-210.

2020 tavaszán vált világossá, hogy hazánkban - és egyúttal az egész világon - kitört a Covid-19 vírus-járvány. A járvány kezdetén még nem lehetett tudni, hogy - annyi más világeseménnyel egyetemben - a Budapestre hirdetett 52. Eucharisztikus Világkongresszus megtartható-e, és milyen körülmények között, milyen feltételekkel. Az emberek, az állami és egyházi vezetés mindvégig abban reménykedett, hogy a magyar fővárost megtisztelő, a hívő emberek által oly áhított kongresszus nem fog elmaradni. Ám 2020 nyarán már világos lett, hogy a kongresszust 2021-re halasztják - azzal a bizonytalansággal, hogy ennek megtartását is tönkreteheti a járvány elhúzódása. Még a 2020-ra tervezett kongresszus tiszteletére született döntés, hogy egy kis kőkápolnát - a "Normafa, Anna-réti kápolná"-t a kongresszus előtt felépítsék. (...)

2021 nyarán az arra kirándulók figyelmesek lettek arra, hogy a Szent Anna-rét keleti és nyugati oldalán is nagy földmunkákkal víz- és elektromos vezetékeket fektettek, hóágyúk számára betonalapokat (közmű csatlakozásokkal) épültek nagy lendülettel. A munkálatok nyomai hamarosan füvesítéssel és annak alapos öntözésével hamar eltűntek, csupán a hóágyúalapok maradtak láthatóak. Az előkészítő építkezés a "fizetőkapus" sífutópálya üzeméhez folyt. A tervezett sífutópálya érinti az "Anna-réti kápolna" helyszínét is (hóágyú-alap az ún. "földnyelv" szélére is került...)

 

A Mozgalom és az Önkormányzat egyeztetése (2021. november - 2022. január) - (Forrás: Salamin A. p. 197-200.)

A 2020 őszén illetve a 2021.08.29-re készült tervek véleményezésére lehetőséget kapott az engesztelő mozgalom megújítására és a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna felépítésének támogatására alakult Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Egyesület. A XII. ker. önkormányzat 2021.09.29-én kereste meg a Mozgalom vezetését egy engedélyezési terv vázlataival. (...)

A kápolna elnevezése - "Anna-réti kápolna" - nem volt "szerencsés", hiszen a rét neve az 1948-as kommunista hatalomátvételig Szent Anna-rét volt, és annak ellenére, hogy a rét a rendszerváltás után bő három évtizeddel még nem kapta vissza régi nevét, egy kápolna elnevezésénél bátran lehetett volna használni a "Szent Anna" nevet. Egyébként az eddigi egyházi gyakorlat szerint templomok, kápolnák a felszenteléskor választott szent nevét szokták kapni, s nem egy földrajzi hely elnevezését ("Anna-rét" szent nincs).

Az újabb - ezúttal engedélyezési - terv újdonsággal is szolgált. A "helyszín adottságaira figyelemmel kis mértékben csökkent" (a 2020. őszi tervhez képest 37,88 - 29,4 = 8,48 m2-tel, - 21%-kal), azaz a nyáron elkészült sífutópálya igényei miatt módosult a méret, és nem a sífutópálya kialakítása igazodott az immáron nyolc évtizedes engesztelő kápolna történetéhez. (...)

Az engedélyezési tervvel kapcsolatban 2021. november 16-án a XII. kerületi Önkormányzat, a Mozgalom vezetése a tervezőkkel tervegyeztető videokonferenciát tartott, amely végén a Mozgalom megfogalmazta javaslatait az engedélyezési tervvel kapcsolatban. A Mozgalom javaslataira a válasz 2021. december 14-én érkezett meg. (...)

A Mozgalom kérdéseire adott önkormányzati válaszok világosak voltak, csak még azt a kérést kellett eljuttatni az önkormányzathoz, hogy a kivitelezés során a kápolnaépítéshez adományozott kövek semmiképpen se kerüljenek felszentelésre, hiszen ehhez nincs meg az adományozó önkormányzatok, települések hozzájárulása (nem erre a célra adományoztak). Az "Anna-réti kápolna" képviselőtestületi elfogadásával egy fontos időszak zárult le: elindult egy "kápolna" megépítésének folyamata.

     

Márkus Péter és Koczka Kristóf terve a Szent Anna-rétre (Foto: hegyvidek.hu / Hegyvidék Önkormányzata)

            

Az "Anna-réti kápolna" tervének nyilvánossá tétele (Hegyvidék, 2021.11.30.) - (Forrás: Salamin A. p. 200)

A 2020. és 2021. évi kápolnatervek nem voltak "publikusak", így az egyházi és önkormányzati döntéshozókon kívül csak a Mozgalom vezetői tudhattak az építési szándékról, annak mikéntjéről, a készülő tervekről. A nyilvánosság - még a testületi elfogadás előtt - a XII. kerületi Hegyvidék c. lap 2021.11.30-i számában értesülhetett a kápolnaépítési tervekről.

Elkészültek az Anna-réti kápolna tervei (Hegyvidék, 2021.11.30.): https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/elkeszultek-anna-reti

Részlet a cikkből: "Három évvel ezelőtt közös pályázatot hirdettek: arra kérték az építészeket, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve készítsenek vázlatos terveket egy szabadtéri miséző- és emlékhely kialakítására, ami az Anna-réten átfutó nyugat-keleti (Máriacell–Csíksomlyó) és észak-déli (Csesztohova–Medjugorje) Mária-zarándokutak találkozásában zarándok-pihenőhelyként is használható.

„Az építész szakma részéről rendkívüli érdeklődés kísérte a pályázatot, amire több mint kétszázan regisztráltak és közel hatvan érvényes pályaművet adtak be. A bírálóbizottság három kategóriában – nyitott emlékhelyek, zárt épületek és az előbbiek közt átmenetet képező megoldások – hirdetett rangsorolás nélküli díjazottakat. Ezek közül az utóbbi, átmeneti kategóriába sorolt pályamű, Márkus Péter és Koczka Kristóf díjazott koncepciójának megvalósítása mellett döntött az egyház és az önkormányzat" – szólt a tervezési munka előzményeiről Hapszné Tarcsafalvi Eszter XII. kerületi főépítész.

Mint a szakember elmondta, a tervezési folyamat során, a pályázati bírálóbizottság és a Hegyvidéki Tervtanács ajánlásait figyelembe véve, tovább finomodott a koncepció, így jutottak el az engedélyezési és kiviteli tervekhez. A megvalósításra javasolt terv egyik legnagyobb erényének nevezte, hogy többfunkciós használatot tesz lehetővé. Az épület zárt állapotban kis, tizenkét férőhelyes kápolnaként működik, míg a facsoport felé kinyitva közepes, a rét felé nyitva pedig nagyobb létszámú szabadtéri mise megtartására is alkalmas.

A főépítész hangsúlyozta, hogy a jelenlegi tervekben szereplő kápolna – amelynek a teljes alapterülete a harminc négyzetmétert sem éri el – sokkal kisebb annál, mint amit a Normafa-törvény maximálisan lehetővé tesz. A homlokzaton és a tetőzeten egységesen megjelenő mészkőburkolat természetbe illő megjelenést biztosít a kápolnának, emellett harmonizál a korábban adományozott, a környezetrendezés során tájépítészeti elemként felhasználandó építőkövekkel.

„A javasolt megoldás elfogadható kompromisszumot jelenthet mind a kápolna létrehozását évtizedek óta szorgalmazó hívek, mind pedig a terület érintetlenül hagyását igénylő zöld- és civil szervezetek számára – mondta a főépítész. – A leendő kápolna mai területén havonta száz-százötven fős szentmiséket, évente kétszer pedig ezeknél is nagyobb létszámú, sok száz fős zarándoklatokat szerveznek. Ezeket a rendszeresen megtartott vallási összejöveteleket méltó környezetben és rendezett körülmények között, a természeti terület komoly igénybevétele nélkül lehet majd folytatni. Jó reményünk van arra, hogy közel nyolcvan év után megkezdődhet a kápolna építése.”

     

     

     

"NORMAFA, ANNA-RÉTI KÁPOLNA" - ENGEDÉLYEZÉSI TERV (29,4 m2 - 2021.09.29.)

Márkus Péter és Koczka Kristóf díjazott koncepciójának engedélyezési terve. Forrás: https://www.facebook.com/Normafatermeszetesen

 
 

Az "Anna-réti kápolna" tervének fogadtatása (Forrás: Salamin A. p. 204-205.)

A Budapest XII. kerületi Hegyvidék újságban megjelent tájékoztatás végre megszüntette a kápolna körül lengő titokzatosságot, a "nem publikus" állapotot. Salamin Ferenc építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja egy tévés-kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy egy templom, egy szakrális hely tervezéséhez akár éveknek is el kell telni, hogy a tervező megismerhesse a hely "szellemét", megélhesse a hívekkel, hogy mit szeretnének, elmondhassák véleményüket a vázlatos elképzelésükről, hogy aztán megépültekor az övéknek, az ő lelki helyüknek érezhessék. A tervezést egy lelki felkészülés előzi meg, s csak utána következik magának az építménynek a megálmodása.

Az engesztelő mozgalomban hosszú ideje részvevő hívek közül voltak, akik kritikával, míg mások nagy örömmel fogadták, hogy nyolc évtizedes várakozás után végre épül egy hely, amely a Szűzanya ideiglenes helye lehet a Szent Anna-réten.

Az engesztelő hívek, akik közül néhányan még a tiltott proletárdiktatúrai időkben is kijártak a Szent Anna-rétre engesztelő imádságaikkal, azt fájlalták, hogy nem a Natália nővér látomásait oly alapossággal vizsgáló XII. Pius pápa, Serédi Jusztinián, Mindszenty József hercegprímások és más egyházi vezetők támogatásával, építési engedélyekkel rendelkező Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna épülhet meg - s hogy az engesztelő hívőket, akiknek a "kápolna" épülne, meg sem kérdezték. Azok álmodták meg a szakrális hely terveinek mikéntjét, akik az engesztelő szentmiséknek nem voltak részesei.  A híradás szerint született egy  "elfogadható kompromisszum", amelynek kialakításánál a zöld- és civil szervezetek részt vehettek, az engesztelő híveket képviselő Mozgalom azonban nem.

Keserű Balázs építész hívő katolikusként írta le véleményét a Mozgalomnak a hozzá eljutott "Anna-réti kápolna" engedélyezési tervéről - nem tiltva a "publikussá" tételt.

Vélemény az Anna-réti kápolna engedélyezési tervéről (Keserű Balázs építész - részletek)

...Hiszem, hogy azért vagyunk katolikusok, az Anyaszentegyház tagjai, hogy ne a magunk akaratát, hanem Istenét keressük. Nem várhatjuk el Istentől, nem várhatjuk el a Szűzanyától, hogy Ők teljesítsék a miénket és hogy Ők igazodjanak hozzánk ...

Alapvető problémám van azzal, hogy arra a helyre, vagy nagyon közel ahhoz, ahol a Szűzanya Királynői székhelye lesz bármi megtévesztő kápolnaféle épüljön. Azt gondolom ezzel zavart okozunk mindenkinek, de különösen azoknak az engesztelő testvéreknek, akik az eredeti Szent Anna-réti kápolnáért imádkoznak hosszú évek óta...

Vajon az Egyesület hitet tesz-e amellett, hogy ez a kápolna úgy és ott meg fog épülni, ahogy Natália nővér leírta? Mert ha igen, akkor nyilvánvalóan és itt építészként is jelzem, hogy a tervezett kőburkolatos beton misézőhely, nem tudja semmilyen formában részét képezni annak a kőkápolnának, melyet Hermány Géza tervezett 1946-47-ben az Egyház felkérésére, és amelyet az Egyház jóváhagyott és az alapköveit le is rakták. Ha az Egyesület azzal a céllel jött létre, hogy támogassa a kápolna megépülését a Natália nővér szerinti formában, akkor el kellene határolódnia mindentől, ami ezzel nem egyezik meg...

Érdemes ... építeni? Úgy látom a Főépítész asszony leveléből, hogy a tervpályázatos misézőhely méreteit még (tovább) csökkentették is, mintha valami olyasmi elem lenne, ami zavarja az embereket a síelésben és az önfeledt kikapcsolódásban. Már önmagában ellentmondásos az engesztelés lelkületével, hogy egyszerűen alárendelje magát a világ szellemének...

Minden ötletelésünk, ami ezel az üggyel kapcsolatos, csak kozmetikázása egy sokkal súlyosabb ténynek, mégpedig hogy nincs egyházi jóváhagyás és nincs egységes egyházvezetői kiállás az eredeti Mindszenty bíboros által jóváhagyott terv mellett...

Bízom benne, hogy megérted álláspontomat, imáimról biztosítalak, engesztelő lelkülettel: Keserű Balázs

          

Keserű Balázs okl. építészmérnök 3D tanulmányterve Hermány Géza 1946-os terve alapján. (2023. február) Forrás: https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-3d-02/

Az engesztelő hívek jelentős része azonban örült a 2022 tavaszára ígért misézőhelynek, a szabadtéri misézést segítő, fedett, zárható oltárnak, hiszen a Szent Anna kápolna mögötti "sörsátor" helyett méltó helyül szolgálhat az engesztelő imádságoknak, litániáknak, szentmiséknek, ünnepi zarándoklatoknak. Ideiglenes helyéül szolgálhat a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolnának is - méghozzá az 1947-ben megszentelt hely mellett. A miséző hely segítheti a Világ Királynője Engesztelő Kápolna és a 2020-ban alapított engesztelő rendek lélekben való felépítését.

 
 

Egyházi híradás: megépítik az engesztelő kápolnát a Szent Anna-réten (2022.03.05-08.) - (Forrás: Salamin A. p. 207.)

2022. február végén szomorú hír rázta meg országunkat, Európát és az egész világot: kitört a háború hazánk tőszomszédságában: Oroszország hatalmas hadseregével megtámadta Ukrajnát és már az első héten milliók próbáltak elmenekülni a háború okozta földi pokolból. S talán a pokol kapuja közelségének köszönhetően látott napvilágot a jó hír, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye engesztelő kápolnát épít a Normafánál, a Szent Anna-réten. 

Erdő Péter: A főegyházmegye engesztelő kápolnát épít a Normafánál, a Szent Anna-réten (Zsuffa Tünde - Magyar Kurír Katolikus Hírportál - 2022.03.05.): https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-engesztelo-kapolnat-epitenek...

 

V. AZ ENGESZTELŐ KÁPOLNA ÉPÍTÉSÉNEK TÁVLATAI 

► Stoffán György író nyílt levele 2023. február 1-jén Orbán Viktorhoz:  https://stoffangyorgy.blogspot.com/2023/02/nyilt-level-dr-orban-viktorho...
 

► Bocsa József atya 2023. február 5-én közzétett naprakész írása az engesztelők oldalán olvasható:  https://engesztelok.hu/az-engesztelo-kapolna-epitesenek-a-tavlatai/

"Épüljön már végre az engesztelő kápolna, legyen az akár csak egy istállónyi is! A nagyobb templom és a bazilika építését hagyjuk békésebb időkre! Hogy épül-e, és milyen gyorsan, az rajtunk, kisembereken is múlik: a mi apró kis adományainkon is, de főleg az imáinkon." (Bocsa József Sch.P.) 

► "Elmulasztott lehetőségek – mulasszuk el most is?" - Bocsa József atya 2023. február 11-én közzétett írása: https://engesztelok.hu/elmulasztott-lehetosegek-mulasszuk-el-most-is/

Részlet az írásból:

"Ennek a Mindszenty-féle engedélyezési terveket, műleírásokat alapul vevő kápolnának a megépülése azonban jelenleg nem reális – sem az ország jelenlegi lehetőségei, sem a jelenleg érvényes templomépítési szabályok miatt. A jelenlegi helyzetben, amikor politikai vezetőink a III. világháború kitörésével, vagy a Magyarországot érhető támadás veszélyével számolnak, és megindult Magyarországon is a fegyverkezés, kevés az esélye annak, hogy – világi fejjel gondolkozva – egy nagyobb templom épüljön belátható időn belül. Ha persze feltételezzük, hogy a kormányzatban vannak hívő emberek is, akik, ha racionálisan gondolkoznak, beláthatják, hogy bármilyen összeg, amit az engesztelő kápolna építésére fordítanak, az ország védelmét és békéjét szolgálja. Ilyen meggondolásokból finanszírozhatnak nagyobb építkezést is. Az is csak töredéke lenne azon fegyverek árának, amelyeket az ország megvédésére vásárolni szándékoznak. Ez a kápolna, aminek a kivitelezési tervei készen vannak, és amit most rettenetesen drágán (10 millió forint per ülőhely) akarnak építeni, a bekerülési költsége még mindig csak körülbelül egy tizede egyetlen harci jármű árának, amiből több száz darabot vásárol az ország.

A múltból erőt kell merítenünk, a jövőt terveznünk kell, de a jelenben kell élnünk, a jelen reális lehetőségeivel kell számolnunk. Jelen esetben azzal, hogy támogatjuk, segítjük-e, vagy akadályozzuk ennek a kápolnának vagy misézőhelynek az építését. Ha segítjük, támogatjuk, akkor az engesztelés, Magyarország és a világ megmentése érdekében teendő komoly lépést segítünk. Ha akadályozzuk, akkor lehet, hogy a békét, az ország megmenekülését, és az engesztelés lelkiségét terjesztő kápolna vagy misézőhely felépítését akadályozzuk. És ezzel lehet hogy egy soha többé vissza nem térő lehetőséget mulasztunk el és akadályozunk. Mert lehet, hogy jobb időkben (ha még megérünk ilyeneket) megépülhet még a Natália nővér által kért nagyobb kápolna és akár az általa megjövendölt bazilika is, de ha most elmulasztjuk vagy egyenesen akadályozzuk az ehhez vezető lehetséges kis lépés megtételét, akkor az Isten által a jelenben felkínált lehetőség akadályozói leszünk." (Bocsa József Sch.P.)

► Lelki, virtuális, valóságos kápolna. - Bocsa József atya 2023. március 3-án közzétett írása az engesztelők honlapján: https://engesztelok.hu/lelki-virtualis-valosagos-kapolna/

► Adománygyűjtés az Anna-réti kápolnáért: https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/adomanygyujtes-anna-reti

► Fordulat a kápolna ügyében: https://index.hu/belfold/2023/02/12/kapolna-normafa-kegyhely-koltseg-kiv...

Részlet a cikkből:

"A kerület vezetése most váratlanul úgy döntött, hogy az adománygyűjtés után kiszáll a projektből, ezért egyeztetést kezdeményez a katolikus egyházzal a tervek átadásáról. Az erről szóló előterjesztésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen szavazhatnak.

Hétfőn Erdő Péter bíboros, a kormány egyházi ügyekért felelős államtitkára, Soltész Miklós, valamint a kerület vezetése közös sajtótájékoztatón jelenti be, hogy elkötelezettek a kápolna megépítése mellett, egyben egyeztetéseket kezdenek az építési feladat átadásáról. Ha az adományokból összegyűlik a szükséges összeg, azt átadja a kerület az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyének, amely ezzel a projekt új gazdájává válik. Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester szerint így gyorsabban megépülhet, mivel az egyháznak kevesebb közbeszerzési kötöttsége van. A gyorsításra azért is szükség lehet, mert sok adományozó azt szeretné, ha a nyárra tervezett budapesti pápalátogatáson a katolikus egyházfő már megáldhatná a kápolna oltárképét vagy harangját."

► Atonement Chapel in Hungary (Asking for your intercessory prayers from Hungary)

Please send this letter to your friends and acquaintances who you think care about this issue and who you see a willingness to help! https://engesztelok.hu/atonement-chapel-in-hungary-asking-for-your-inter...

► 2023. március 16. - Összefogással épülhet fel az Anna-réti kápolna: https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/osszefogassal-epulhet

„Amikor kitört az ukrán háború, különösen erőssé vált a hívek részéről az igény, hogy fejezzük ki láthatóan, kézzelfoghatóan is a vágyunkat, a könyörgésünket a békéért, és azért, hogy Magyarország és a magyar nép sértetlenül kerüljön ki ebből a nagy nemzetközi viharból” – mondta Erdő Péter."

    


A KÁPOLNA ENGEDÉLY SZERINTI MEGÉPÍTÉSÉNEK BECSÜLT KÖLTSÉGE 127 MILLIÓ FT, AMELYHEZ KÖSZÖNETTEL FOGADJUK AZ ADOMÁNYOKAT AZ ALÁBBI SZÁMLASZÁMRA: 12001008-00155297-05200008 (ANNA-RÉT ADOMÁNY)
A SZÜKSÉGES ÖSSZEG ÖSSZEGYŰJTÉSÉT KÖVETŐEN, REMÉNYEINK SZERINT LEGKÉSŐBB 2024-BEN ELKEZDŐDNÉNEK AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK.*

Számla tulajdonosa: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

Annaréti Kápolna Adomány IBAN: HU29 1200 1008 0015 5297 0520 0008

SWIFT: UBRTHUHB

Ha szeretne támogatói szerződést kötni, kérjük, jelezze ezt az igényét az onkormanyzat@hegyvidek.hu e-mail címen.

*Adományaikat az építési engedélynek megfelelő megvalósítás céljára fogadjuk

(Forrás: https://hegyvidek.hu/aktualis/hirek/adomanygyujtes-anna-reti)

 

A Mária-úton (Saját fotó, 2022. október 1.)

 

"Nekem ezzel az országgal terveim vannak. Papok és hívek engeszteljenek, ennek illata áradjon szét az egész világon. Azt akarom, főleg a hatodik parancs elleni bűnök szűnjenek meg..."

"Ahogy a megváltás a betlehemi istállóból kezdődött, úgy az én nagy művem, a bűn eltörlése, a lelkek megszentelődése, a sátán leverése és győzelmem Magyarországról indul el.  És ennek kezdete a Világ Királynője ünnepének, szeplőtelen édesanyám tiszteletének bevezetése és megtartása."

"Akikre munkát bíztam, teljes erővel dolgozzanak tovább, mert nagy jövő vár anyám országára, s általa az egész világ kegyelmet nyer." 

(Jézus szavai Natália nővérhez, s mindannyiunkhoz)

 

 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM:

Salamin András: A SVÁBHEGYI VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA KRÓNIKÁJA. Natália nővér születésének 120. (2021) és földi távozásának 30. (2022) évfordulójára. INFOTOP 2022

 

AJÁNLÁS:

A Szent József Kiadó Natália könyvsorozatának 3 kötete. Forrás: http://www.szentjozsefkiado.hu

Film NATÁLIA NŐVÉRRŐL és a kápolna történetéről: https://www.youtube.com/watch?v=Qiq_crd9J-Q

Felvétel Natália nővér és Regőczi István atya találkozásáról: https://www.youtube.com/watch?v=3huLibfR0_w&t=1s

Natália nővér a medjugorjei Emmanuel nővér tanításában: https://www.youtube.com/watch?v=MaR0n6uXoBU

Beszélgetés a Kútvölgyi kápolna igazgatójával: https://www.magyarkurir.hu/hirek/beszelgetes-heray-andrassal-jubileumat-...

 

ENGESZTELÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEMBENhttps://engesztelok.hu/az-engeszteles-a-magyar-tortenelemben/

Bocsa József Sch.P.: Az engesztelés lelkisége. Piarista Rendház, Vác, 2017

 

HONLAPOK: 

- www.vilagkiralynoje.hu

- www.szeretetlang.hu 

- www.engesztelok.hu

- www.mariaszazada.hu

https://mariaut.hu

 

Összeállította: Imrik Zsófia  2023. február 13.

Szerző: 

Imrik Zsófia