1686-ban Magyarországot SZENT JÓZSEF oltalmába ajánlották

A Szűzanyának tett országfelajánlás nem magyar kiváltság, más népeknél is szokás, hogy az ország királynőjének ismerjék el Máriát. A magyar nép különösen is kedves a Szűzanya számára. Magyarország az egyetlen olyan ország, melyre saját tulajdonaként tekint. Szent István 1038. augusztus 15-én országát és koronáját egyenesen örökségbe adta a Nagyboldogasszonynak. Közismert, hogy a Szűz Máriának tett országfelajánlást többször is megismételték az évszázadok során, arról azonban kevesebben tudnak, hogy 1686 óta Szent József is hazánk oltalmazója.

Az 1686-os országfelajánlásnak állít emléket a Győr-Moson-Sopron vármegyei HIDEGSÉG község Havas Boldogasszony kápolnájába készült faragvány, melyet az esemény 300. évfordulójára Badiny Gyula fafaragó mester készített el Szarka Árpád tervei szerint az egykori plébános, Katona Farkas ciszterci atya számára ajándékba. 

Fotó: Imrik Zsófia / 2023.03.17. Hidegség

A faragványon a kapucinus szerzetes, Avianói Márk pápai követ térdel a Kisjézust karjaiban tartó Szent József előtt, a háttérben Budavár ostroma látható. A pápai követ országfelajánlását I. Lipót magyar király is megismételte nyilvánosan, mely hitelesítésre került és hivatalos bejegyzést is kapott. 

"Sajnálatos, hogy ez a történelmi valóság vagy nem gyökerezett be népünk imádságos lelkületébe, vagy pedig kiveszett onnan. Becsületbeli lelki adósságunk, hogy ezt újra tudatosítsuk, és ma, amikor a gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a egész világot, alázatos és bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezzünk Szent József oltalmazó segítségéért." - írja Katona Farkas atya Jakubinyi Györggyel kiadott Szent József tisztelete című könyvében.1

"Szent József a Szent Család gondviselője, így az ő gondoskodása alá tartozik a Szent Család minden ügye. A Szűzanya hozzá fordult minden gondjában, bajában földi élete során. A Szent Család ügyei közé sorolhatjuk a Szűzanya oltalmába ajánlott országok feletti gondviselést egyaránt. Hogyne tartaná hát Szent József családi feladatának és kötelességének a gondoskodást Mária országáról! 1686-ban biztosan meghallgatta kérésünket. Bölcs dolog közbenjárását kérnünk ma is, nehéz időkben." - hangzott el az Emlékpontok című műsorban.2 A felvétel meghallgatható. Farkas atya a 33. perctől osztja meg ismereteit az 1686-os eseményről:  https://www.youtube.com/watch?v=YNchPPQNKtI.

 

► BUDAVÁR VISSZAFOGLALÁSA SZENT JÓZSEF ZÁSZLAJA ALATT - 1686

1686-ban XI. Ince pápa áldását adta Buda visszavételére a Beata Virgo Dabit Auxilium! = „A Boldogságos Szűz ad segítséget!” jelmondattal, melynek latin kezdőbetűi megegyeztek BUDA nevével: Beata Virgo Dabit AuxiliumA pápa egy Szent József-zászlót is küldött Budára Avianoi Márkkal, s buzdította a szövetséges csapatok vezetőit - velük együtt Budát és az egész magyarságot -, hogy a török uralom alóli felszabadulásért Szent József közbenjárását kérjék.

A szövetséges haderőt vezető három nemes ifjú, akik Mária kongreganisták voltak, a döntő csata előtt fogadalmat is tettek, hogy Budavár visszafoglalása esetén Szent József oltalmába ajánlják Magyarországot.3 Több munka és korabeli levelek is megerősítik, hogy Avianói Márk "dárda hegyén magasra emelte Szent József képét, ezzel lelkesítve a döntő támadásra induló katonákat".4 Katona Farkas atya közlése szerint a Szent József-zászló képe 1908.11.20-án még szerepelt az OSZK folyóirat tárában.5

1686. július 22-én a rohamot előkészítő ágyútűzben a török lőszerraktár is felrobbant. (Metszet)6 A hatalmas robbanás következtében 200 méteren leomlott a budai várfal Duna felőli szakasza, de ledőlt a Koronázó templom (Mátyás templom) azon hozzáépített fala is, mely mögé a Szűzanya szobrát rejtették el. Az épségben előtűnő "Budai Madonna" látványa megrémítette a babonás török védőket, megtörte a várvédők ellenállását, s megkönnyítette a rohamozók helyzetét. A legenda egyik változata szerint Buda török kézre kerülésekor maguk a törökök falazták el a szobrot, mert féltek Szűz Máriától, a másik változat szerint a magyarok rejtették el így.7 A restaurátori kutatásokra alapozott feltételezések szerint a szobor megegyezik a Mátyás-templom múzeumában 2017 óta kiállított, közel 600 éves "Budavári Madonnával".8

Három hónapos ostrom után sikerült visszafoglalni Budát, ugyanis a várat védő Abdurrahmán Abdi Arnaut pasa a végsőkig, 1686. szeptember 2-ig kitartott.

A döntő csata után Avianoi Márk kitűzte a várfalon Szent József zászlaját, szekéren körbehordozta Szűz Mária szobrát a várban, és hálaadó szentmisét mutatott be a katonai táborban, melynek keretében felajánlotta Magyarországot Szent Józsefnek. Erről értesülve Lipót császár magyar királyként ezt a felajánlást hivatalosan, nyilvánosan is megismételte, megerősítette.9 I. Lipót 1683-ban Bécs, majd 1686-ban Buda és hazánk felszabadulását is részben József mennyei közbenjárásának tulajdonította. Az országfelajánlás hitelesítésre került és hivatalos bejegyzést is kapott.

"HUNGARIA, QUAE A LEOPOLDÓ, URBE REGNI PRINCIPE E TURCARUM IUGO EREPTA, SANCTO JOSEPH DICATA EST." (Lépicier p.X.)10 

Mindezek ismeretében nem lehet közömbös számunkra az sem, hogy március 15-i nemzeti ünnepünk a Szent József-kilenced idejére esik. 

Fotó: A "Budavári Madonna". MTI/Mónus Márton

 

► SZENT JÓZSEF OLTALMÁT KÉRŐ IMA 

(Írta: Katona Farkas O.Ciszt.)13 

Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az Ő nevében, megkapjuk. Most az Ő ígéretére hivatkozva kérjük: add meg nekünk, hogy Szent József, Szent Fiad, Jézus szűz atyja, nekünk is gondviselőnk, nevelőnk  és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen. Ő azért a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

1870. december 8-án IX. Pius pápa hivatalosan az Egyház Oltalmazójának nyilvánította Szent Józsefet. Ez is biztat minket, hogy Mária gyermekeiként az ő oltalmát is kérjük. Növeli bizalmunkat az a tény is, hogy Buda, majd országunk töröktől való felszabadításához Szent József segítségét kérték. Amikor pedig a kérés teljesült, országunkat, Szűz Mária tulajdonát az ő pártfogásába is ajánlották. Most tehát, amikor a gonoszság és a bűn áradata elárasztotta az egész világot, alázatos és bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért. Legfontosabb kéréseinket külön-külön is megfogalmazzuk:

• Szent József! Halálodnál Jézus és Mária erősítettek téged. Ezért a jó halál védőszentjeként arra kérünk: szűzi hitveseddel, Máriával te is segíts, hogy életünk legdöntőbb pillanata örök célunk boldogságába vezessen minket! (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

• Szent József! Jézusodnak és Szűz Anyjának földi gondoskodásra is szükségük volt. A mennyei Atya akaratából ezeket te tökéletesen biztosítottad. Kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében szükséges földi életünkben az Isten, az Egyház, a család és a szegények szolgálatában. (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

• Szent József! Családi életed Jézussal és a Szűzanyával minden közösségnek, így a családoknak is példaképül szolgál. Közbenjárásod segítsen, hogy szent közösségben élhessünk veletek és egymással! (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

• Szent József! Segíts, kérünk, minket, hogy életünk veszélyei között, a megpróbáltatások idején is hűek maradhassunk az Atya akaratának kereséséhez és megvalósításához. (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

• Szent József! Essd ki, kérünk, számunkra a szerető hit kegyelmeit, hogy mindent Jézusért, Máriáért tehessünk az Atya megdicsőítésére. Védjük és engeszteljük az Oltáriszentségben jelenlévő Urunkat a meggyalázásoktól és szentségtörésektől; Szűzanyánkat, hitvesedet pedig a káromkodások szörnyűségeitől. (Kérünk téged, hallgass meg minket!)

Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Te megváltásunk kezdetének titkait Szent József hűséges gondviselésére bíztad. Add kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségét tagjaiban és közösségében is tapasztalva folytassa a megváltás szent művének szolgálatát. Krisztus, a mi Urunk által. Áman.

(Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök jóváhagyásával, 2012. okt. 4.)

 

► AZ ORSZÁGFELAJÁNLÁST ÁBRÁZOLÓ FARAGOTT KÉP VISSZAKERÜL A HIDEGSÉGI PAPKERT KÁPOLNÁJÁBA 

Az országfelajánlást ábrázoló faragvány Katona Farkas atya idejében a kápolna falán függött. Később eltávolították. 2023. március 17-i látogatásom során örömmel értesültem róla, hogy döntés született visszahelyezéséről a szentélybe. Badiny Gyulának több alkotása is megtalálható a plébánián. Ezek közül egy faragott kép ma is a kápolna timpanonjában van elhelyezve, a kápolna egykori faragott ajtaját és Szent József szobrát a plébánia raktárában őrzik.

"Badiny Gyula visszaemlékezése szerint a faragást a szovjet hadifogságban kezdte el Tarasz Bulbáról készült körplasztikájával. Hosszú út vezetett ettől az első fogságban készített szobortól az Erdélyi Házban rendezett kiállításáig. Hosszú út vezetett Besztercebányától, a szülőhelytől, Sopronig, az őt befogadó városig. Hosszú út időben, hiszen Badiny Gyula szemtanúja volt háborúnak, világrendszereknek, emberi gonoszságoknak és gyarlóságoknak."11 Munkáiról itt olvashatunk: http://cyberpress.sopron.hu/article_plain.php?id=625

A plébánia területén található kápolnát és az ún. Papkertet Katona Farkas atya álmodta meg egykor. A tárolóépületből kialakított kápolna azért született, hogy a falubeliek életét megkönnyítse a téli időszakban; a Szent András-templom ugyanis egy dombtetőn áll, hóban-fagyban nehezen megközelíthető. A domboldalban található kert különlegessége az itt fakadó 21 forrás, és az ennek köszönhetően kialakult különleges természeti környezet, számos védett növény- és állatfajjal. A harangláb mögött álló hatalmas Mammutfenyőt még Farkas atya ültette egykor. A zegzugos kertben sétautak vezetnek körbe. A Fertő-parti településeken át vezető zarándokút, a Mária-út is érinti a kertben található Mária-barlangot, melyben a Fatimai Szűzanya szobra áll. A szobrot Farkas atya kapta ajándékba, a barlangot méltó elhelyezésére építtette. A Papkertről, mely az elmúlt években pályázati keretekből újult meg, hosszabban itt olvashatunk: https://www.sopronmedia.hu/cikkek/tavaszi-feltoltodes-hidegseg-zold-sziv....

 

               

A hidegségi Papkert Havas Boldogasszony kápolnája (2023)

          

A Papkert szabadtéri misézőhelye a hatalmas Mammutfenyővel (2023)

          

A Papkert Mária-barlangja. Fotók: Imrik Zsófia (2023)

Családunkat személyes szálak fűzték Farkas atyához. Az 1960-as évektől kezdve élethosszig tartó barátságot ápolt soproni nagyszüleimmel, majd szüleimmel. Én már Zircen találkoztam vele 2015-ben, ahová nyugdíjazása után helyezték. Búcsúzáskor a hidegségi Mária-barlang-képét kaptam tőle ajándékba. 2019-ben a születésnapomon halt meg, ezért is éreztem magam megszólítva, hogy elzarándokoljak arra a helyre, melyet ő otthonának tekintett, s megírjam ezt az anyagot. Emlékét szeretettel ápolják egykori hidegségi hívei is. Köszönöm szépen Grubits Jánosnak, az egyházközség világi elnökének, hogy végigkalauzolt a szép örökségen. 

"Katona Ferenc Farkas 1929. május 8-án Tápiósülyön született. Középiskolai tanulmányait 1939 és 1947 között a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban végezte. 1947. augusztus 29-én Zircen belépett a ciszterci rendbe, teológiai tanulmányait 1948 és 1950 között ebben a városban végezte. 1950 szeptemberében elöljárói biztatásra több növendéktársával elhagyta az országot, de Ausztriában letartóztatták, és visszatoloncolták, itthon letartóztatták. 1954-ig volt börtönben. Szabadulása után 1957-ig budapesti gyári munkás és a Hittudományi Akadémia teológushallgatója volt. 1957. június 23-án szentelték pappá Győrben. 1957-től 1959-ig káplánként szolgált Halásziban, 1959-től 1962-ig Szőnyben, 1962-től 1972-ig a soproni domonkos templomban, 1972 és 1976 között a soproni Szent Margit-plébánián. 1976-tól 2007-ig Hidegség plébánosa, 2007 és 2011 között a zirci Szent Bernát Idősek Otthona lelkésze volt. 2011-ben vonult nyugállományba."12 2019-ben hunyt el. Az örök világosság fényeskedjék neki!

            

Szüleim látogatása 2005-ben Farkas atyánál a hidegségi Papkertben. A 2005-ös fotón látható, hogy a kápolna szentélye még az épület utca felőli oldalán volt. A sarokban a Badiny Gyula által faragott Szent József-szobor állt. Az országfelajánlást ábrázoló faragott kép is a falon függött, ekkor hallottuk először történetét. 

 

 

HIVATKOZÁSOK

1 Jakubinyi György - Katona Farkas: Szent József tisztelete. A kiadásért felelős: Katona Farkas, OCist., p. 84.

2 Katona Farkas atya (Emlékpontok): https://www.youtube.com/watch?v=YNchPPQNKtI - A 33. perctől beszéli el az országfelajánlást.

3 Jakubinyi György - Katona Farkas: Szent József tisztelete. A kiadásért felelős: Katona Farkas, OCist., p. 83. 

4 Poór Péter, Dr. Kormos Gyula: Szent József a harangokon. A pártfogó palástja. In: Élet és Tudomány 2010/52-53, p. 1638-1641

5 Katona Farkas atya (Emlékpontok): https://www.youtube.com/watch?v=YNchPPQNKtI - A 33. perctől beszéli el az országfelajánlást.

6 Szakály Ferenc: Buda visszafoglalásának emlékezete 1686 Európa Könyvkiadó, 1986, ISBN: 9630737809, Interneten: Buda visszafoglalása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_visszafoglalása

7 Jakubinyi György - Katona Farkas: Szent József tisztelete. A kiadásért felelős: Katona Farkas, OCist., p. 83. 

8 A "Budavári Madonna" restaurálása: https://www.magyarkurir.hu/hirek/felujitottak-matyas-templom-legendas-ma...

9 Jakubinyi György - Katona Farkas: Szent József tisztelete. A kiadásért felelős: Katona Farkas, OCist., p. 84. 

10 Katona Farkas atya (Emlékpontok): https://www.youtube.com/watch?v=YNchPPQNKtI. Az általam megkérdezett Horváth Gábor hadtörténész-technikus, könyvtáros véleménye szerint Alexis-Henri-Marie Lépicier francia bíborostól (1863-1936) származhat a bejegyzés, aki jó pár teológiai művet írt, dogmatikával is foglalkozott. Művei francia nyelvűek, melyeknek lehetett latin kiadásuk is. Cím alapján három műve jöhet szóba, melyekben szerepelhet Magyarország Szent Józsefnek tett országfelajánlása: Saint Joseph, époux de la très sainte Vierge (1932), Les Moissonneuses du Coromandel, ou Quatre-vingts ans d'apostolat dans la mission de Vizagapatam par les Soeurs de Saint-Joseph d'Annecy. (1933), Le Lis d'Israël, considérations pour le mois de mars sur la vie de saint Joseph,... avec des exemples pour chaque jour (1924). A mű beazonosítása még kutatást igényel. 

11 http://cyberpress.sopron.hu/article_plain.php?id=625

12 http://zirciapatsag.hu/component/easyblog/entry/elhunyt-katona-ferenc-o-...

13 Jakubinyi György - Katona Farkas: Szent József tisztelete. A kiadásért felelős: Katona Farkas, OCist., p. 79-81. 

 

Imrik Zsófia, 2023. március 19. 

Szerző: 

Imrik Zsófia